Přeskočit na obsah


Zpřístupnění půdy, Maloúpský seníkový vikýř, Malý seníkový vikýř, Velký seníkový vikýř

Nečleněná sedlová střecha s vraty ve štítu.Zpřístupnění půdy

Nejstarší domy měly půdní prostor přístupný zvenku pouze přes dvoukřídlá vrata umístěná v jednom ze dvou štítů. Rám vrat na prostřední straně je opřený o sloup středové stolice. Vylepšení přístupu přineslo až zavedení seníkových vikýřů.

Maloúpský seníkový vikýř.Maloúpský seníkový vikýř

Pouze v Malé Úpě a vzácněji v Albeřicích, Lysečinách a v Maršově byly první seníkové vikýře provedené pouze zvednutím dvou krokví na zadní straně sedlové střechy na malou stolici tvořící zároveň rám pro dvoukřídlá vrata. Laťováním a pokrytím šindelem vznikla vlnovka ve střeše, pod kterou se na úrovni pozednice vešla dvoukřídlá vrata. Tento unikátní „endemický“ prvek se dodnes dochoval na posledních šestnácti chalupách.

– Někde maloúpský vikýř relativně nedávno zbořili bez náhrady, ale většinou byl už dávno nahrazen modernějším velkým seníkovým vikýřem.

Typický malý seníkový vikýř v méně obvyklé poloze u kraje střechy.

Malý seníkový vikýř

Podobně jednoduchý je malý seníkový vikýř vestavěný na zadní (na rovině výjimečně i přední) straně sedlové střechy pouze mezi dvě krokve. Bývá tedy široký jen na šířku vrat, tedy do dvou metrů. Má sedlovou, někdy zvalbenou stříšku a bedněné svislé stěny. Nepřesahuje půdorys domu, končí nad pozednicí. Byl rozšířený v celých Krkonoších, Jizerských horách i podhůří, ale stejně jako u jiných jednodušších prvků byl od konce 19. století postupně nahrazen velkým vikýřem.

Velký seníkový vikýř

Zavedení dnes nejčastějšího velkého seníkového vikýře bylo vázané na zavedení modernější dvojité stolice vaznicového krovu. Hřeben velkého vikýře dosahuje nebo téměř dosahuje výšky hřebene chalupy. Zabírá až třetinu plochy zadní části sedlové střechy, kde je umístěn nad klenbou sklepa, nejčastěji symetricky uprostřed chalupy. Vystupuje z půdorysu chalupy až o tři metry. Sklon sedlové střechy výjimečně zvalbené na velkém seníkovém vikýři je okolo 40 °. Stěny tvoří výhradně rámová konstrukce bedněná svislými prkny, vzácně šindelem.

Dodatečně vestavěný velký seníkový vikýř.

Vikýř původně zvětšoval podkroví o dílnu a sklad nářadí, dnes je kvůli snadnému prosvětlení okny v bočních svislých stěnách oblíbeným místem pro rozšíření obytné části chalupy.

– Nevhodným prvkem jsou okna v jeho štítové části na úkor původních širokých vrat.

Velký seníkový vikýř byl dodatečně vložen do většiny starších krkonošských chalup. Zároveň s tím byl krov chalupy přestavěný ze starších typů na krov s dvojitou stolicí.

– Nepůvodní jsou vikýře s plochou nebo pultovou střechou.