Přeskočit na obsah


Povolování staveb na území CHKO Jizerské hory

Možnosti ovlivnění tradičního umístění a vzhledu staveb

Správa CHKO JH je orgánem státní správy ochrany přírody a krajiny na území CHKO JH s kompetencí vyjadřovat se k územně plánovací dokumentaci ve smyslu § 2 odst. 2, písm. g) a vydávat souhlasy k záměrům podle § 44 odst. 1, 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

V územních plánech měst a obcí se vymezují zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití (např. pro bydlení, občanské vybavení, sport, výrobu, apod.) a jim příslušející regulativy, které definují záměry přípustné v dané ploše. Správa CHKO JH vydává stanovisko ke konceptu i návrhu územního plánu a zajišťuje tak z hlediska ochrany přírody a krajiny ochranu přírodních hodnot (zvláště chráněná území, zonace CHKO JH, územní systém ekologické stability, evropsky významné lokality, ptačí oblast, významné krajinné prvky, lokality zvláště chráněných druhů rostlina živočichů, cenné biotopy, apod.) i kulturně-historických a estetických hodnot krajiny (urbanistická struktura zástavby, kompozice krajinných prvků, uspořádání krajiny, dominanty apod.). Územní plán řeší uspořádání území měst a obcí v podrobnosti dané stavebním zákonem. Při ochraně tradiční zástavby lze řešit zejména její strukturu, uspořádání, hustotu a podlažnost.

Tradiční chalupa se zádveřím typickým pro Jizerské hory

Při umisťování a povolování konkrétních záměrů Správa CHKO JH vydává souhlas formou závazného stanoviska k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, k vydání územního souhlasu, ohlášení stavby, ke změně užívání stavby, ke kolaudačnímu souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, k povolení odstranění stavby a k povolení terénních úprav. Výrok závazného stanovisko je závazný pro výše uvedená opatření stavebního úřadu. Závazné stanovisko Správa CHKO JH nevydává v případě, že záměr se nachází na území 4. zóny CHKO JH v souvisle zastavěném území města nebo obce, pokud tato má schválený územní plán. V těchto případech na žádost stavebního úřadu správa vydává vyjádření.

Správa CHKO JH vydává také odborná vyjádření buď jako podklady pro jednání v průběhu posuzování stavebního záměru, nebo obecně jako informaci k určité problematice.

Základními podklady pro vydávání závazných stanovisek a odborných vyjádření ke stavebním záměrům jsou:

• Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), zejména § 12, § 44, § 65
• Vyhláška o zřízení CHKO JH – Výnos Ministerstva kultury a informací čj. 13.853/67–II/2
• Plán péče o CHKO JH (Správa CHKO JH, 1997)
• Studie Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO JH (Ing. arch. J. Brychtová, 2008)
• Základní principy řešení tradičních staveb v CHKO Jizerské hory (informace pro stavebníky)
• Dokumentace lidové architektury na území CHKO JH (Správa CHKO JH, průběžně)

Závazné stanovisko se vydává na základě žádosti, doplněné projektovou dokumentací nebo její částí, která dostatečně znázorní záměr a jeho vlivy na přírodu a krajinu v daném místě, zejména situaci umístění stavby včetně inženýrských sítí, doplňkových staveb, zpevněných ploch, terénních úprav a případného oplocení, a dále kolmé pohledy na stavbu včetně osazení do terénu s vyznačením stávajícího a navrženého terénu, technickou zprávu, případně řezy a zásady organizace výstavby.

 „Zkrácené“ tak zvané sklářské domky mohou být v Jizerských horách inspiraci pro drobnější stavby individuální rekreace.Správa CHKO JH na základě projektové dokumentace, odborných a metodických podkladů a vlastního místního šetření posoudí záměr a jeho vliv přírodní a krajinné hodnoty v místě. Přitom vychází z výše uvedených podkladů a konkrétní situace v terénu včetně charakteru okolní zástavby. V případě ochrany místně tradiční zástavby Správa CHKO JH při posouzení, formulaci výroku závazného stanoviska a jeho odůvodnění využívá zejména § 12 zákona Ochrana krajinného rázu, zejména znění „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.“ a „Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolovaní staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a na harmonické měřítko a vztahy v krajině.“

Je zřejmé, že tradiční zástavba je na území CHKO JH významnou součástí kulturní a historické charakteristiky, estetických hodnot a rovněž harmonického měřítka a vztahů v krajině. Přesto často nelze v závazném stanovisku postihnout všechny detaily, které spolupůsobí v tradičním vzhledu staveb a je třeba investory, projektanty, dodavatele, zástupce obcí, pracovníky stavebních úřadů i veřejnost seznamovat s principy tradičního stavitelství a přispívat tak k lepšímu porozumění těmto specifickým stavbám.

Složitější záměry, případně záměry v krajinářsky velmi cenném území včetně změn staveb před dokončením se doporučuje konzultovat v konceptu před zpracováním definitivní projektové dokumentace. Lze se tak vyhnout neúčelnému vynaložení financí na projekt, který nebude odsouhlasen. Konzultace probíhá ústně, mailem nebo písemně – v tomto případě správa vydává odborná vyjádření (viz výše).

Žádosti o závazné stanovisko, resp. odborné vyjádření se podávají písemně na adresu Správa CHKO Jizerské hory, U jezu 10, 460 01 Liberec 4 nebo elektronickou poštou na adresu: ep.jizhory@nature.cz nebo datovou schránkou ID : zqmdynq nebo osobně v budově Správy CHKO JH.
Konzultace může proběhnout telefonicky, písemně, mailem nebo osobně v úředních hodinách v pondělí a středu 8–17 hodin (kontakty na www.jizerskehory.nature.cz).